Bestuurssecretaris - Vacatures | Oleumplus

Bestuurssecretaris


KION is een kinderopvangorganisatie zonder winstoogmerk. Met ruim 180 locaties en bijna 1500 medewerkers vangen ze zo’n 11.000 kinderen op en zijn ze dé kindkenner van Nijmegen en omgeving. Ze bieden kinderen een veilige en vertrouwde omgeving waarin ze zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontdekken. Belangrijke en herkenbare kernwaarden daarbij zijn nieuwsgierig, samen, spelen. KION behoort tot de 10 grootste kinderopvangaanbieders van Nederland. In hun maatschappelijke opdracht krijgt een optimale ontwikkelomgeving prioriteit, uiteraard naast het bieden van goede voorbereiding op (vervolg)onderwijs en het ontzorgen van ouders.

Over de functie

Als bestuurssecretaris ben je een strategisch sparringpartner voor de bestuurder en procedureel ondersteunend regiehouder. Deze onafhankelijke positie vraagt om een sensitieve, doortastende persoonlijkheid die zaken met een scherpe blik vanuit verschillende invalshoeken weet te benaderen. Je bent de rechterhand van de beleidsbepalers en bij bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken zoals in de totstandkoming van meerjaren beleidsplannen neem je een initiërende en coördinerende rol. Je informeert en adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en het directieteam inzake het strategisch beleid en voert de regie op de bestuurlijke besluitvormingsprocessen zodanig dat procedures op het gebied van governance en overige regelgeving op bestuurlijk en toezichthouderniveau juist en tijdig verlopen. De bestuurssecretaris werkt in opdracht van en legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder en maakt, in een onafhankelijke positie, deel uit van het directieteam. Je geeft functioneel leiding aan de ambtelijk secretaris van de OR en werkt functioneel nauw samen met het Bestuurssecretariaat.

Wat ga je doen?
De functie van bestuurssecretaris is primair gericht op het adviseren en ondersteunen van de directeur-bestuurder, voornamelijk wat betreft diens verantwoordelijkheden als bestuurder, ook in relatie met de Raad van Toezicht, de OR en OOR. De taken en werkzaamheden van de bestuurssecretaris liggen voornamelijk op het gebied van advisering, ondersteuning en uitvoering van strategisch beleid door het voorbereiden en uitwerken van beleidsvoorstellen. Tevens ondersteunt en adviseert de bestuurssecretaris de leden van het directieteam bij de beleidsvoorbereiding, in processen en procedures. Als strategisch sparringpartner voor de bestuurder (en het directieteam) overziet de bestuurssecretaris de van belang zijnde aandachtsgebieden, ook in onderlinge samenhang, volgt relevante in- en externe ontwikkelingen op de voet en is expert op het gebied van governance en compliance. Daarnaast ben je in staat om op basis van je ervaring de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Een greep uit de taken

 • Je bewaakt correcte besluitvorming en bewaakt of beleidsbesluiten in lijn zijn met de strategische doelen van de organisatie en of de juiste inspraak- en adviesprocedures worden gevolgd.

 • Je bewaakt de tijdsplanning van de acties en besluiten genomen door de RvB en RvT en voert daartoe zo nodig overleg met in- en externe betrokkenen.

 • Je coördineert bestuurlijke en beleidsmatige overlegstructuur en bereidt overleg met OOR, OR en RvT voor.

 • Je bent inhoudelijke vraagbaak voor RvT, RvB en OOC en verzorgt verslaglegging.

 • Je bent verantwoordelijk voor behandeling en juiste opvolging van klachten van klanten die zijn ingediend bij de Raad van Bestuur en/of Klachtenkamer.

 • Je doet voorstellen tot verbetering van de structuur van de management- en bestuurlijke informatievoorziening, zodra in- of externe ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.

 • Je participeert in diverse overleggen (RvB, RvT, directie en oudercommissie) en in complexe overkoepelende projecten

 • Je interpreteert en analyseert ontwikkelingen en vertaalt ze waar nodig in voorstellen voor beleid of opvolging, voor zover deze afdeling-overstijgend van aard zijn of niet behoren tot de aandachtsgebieden van een van de afdelingen van KION.

 • Stelt concepten op voor het strategisch meerjarenbeleidsplan voor KION, rekening houdende met alle invalshoeken en ontwikkelingen die van belang zijn. Bewaakt de koers uit het meerjarenplan en signaleert relevante ontwikkelingen.

 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd de RvB, RvT en directie over onderwerpen die van belang zijn voor de beleidsontwikkeling of -uitvoering.

Wie ben jij?

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur met een afgeronde opleiding in bestuurlijke of juridische richting

 • Je beschikt over ervaring in een vergelijkbare functie en affiniteit met bestuur en beleid (in de kinderopvang) en hebt kennis van besluitvormingsprocessen op bestuurlijk niveau.

 • Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift

 • Je bent analytisch en kunt uit een complexe hoeveelheid gegevens destilleren en structureren en hierbij hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden.

 • Je bent communicatief vaardig en weet je staande te houden in een krachtenveld van soms tegengestelde belangen.

 • Je bent een betrokken, stevige gesprekspartner voor bestuur en verschillende stakeholders

 • Je bent proactief en in staat tot het opzetten en onderhouden van een intern en extern netwerk

 • Je volgt maatschappelijke, politieke, juridische, bedrijfskundige en/of specifiek op de bedrijfstak of op KION betrekking hebbende ontwikkelingen.

Wij bieden:

Een boeiende en delicate functie op een strategische plek, waarin je fungeert als het geweten van de organisatie en hoeder van de governance. Je komt te werken bij een dynamisch bedrijf met een informele en laagdrempelige cultuur. Je krijgt een contract voor 32-36 uur per week voor een periode van een jaar met de intentie tot verlenging, inclusief tegemoetkoming in reiskosten, een eindejaarsuitkering en een verlofregeling conform de CAO kinderopvang. KION heeft een thuiswerkregeling. De functie wordt marktconform ingeschaald en de standplaats is Nijmegen.

Geïnteresseerd?

De werving wordt verzorgd door Oleum+ en je kunt reageren tot 10 november 2023. Verdere informatie over de vacature en de procedure kun je verkrijgen bij Milly Buys via 06 48 18 34 97, milly@oleumplus.nl of www.oleumplus.nl. Meer informatie over KION vind je op www.kion.nl.


Bestuurssecretaris | Oleumplus

Meer weten of eens verder praten?