Bestuurssecretaris - Vacatures | Oleumplus

Bestuurssecretaris

RIBW Nijmegen & Rivierenland is er voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Dat kan bijvoorbeeld een depressie zijn, een persoonlijkheidsprobleem, een angststoornis, schizofrenie of een andere psychotische aandoening. Aandoeningen waardoor het niet lukt om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Maar ook met periodes waarin het relatief goed kan gaan. Ze stemmen onze begeleiding daarop af.

Ze hebben toegespitste begeleiding voor jongvolwassenen of juist ouderen met een intensievere zorgbehoefte. Er is ook begeleiding voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (waaronder Korsakov), mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) of dak- en thuislozen. Ook begeleiden ze zorgmijders en mensen met een forensische titel. Zij begeleiden met zo'n 440 professionals en 100 (cliënt)vrijwilligers ongeveer 1500 cliënten vanaf 18 jaar.

RIBW Nijmegen & Rivierenland zoekt een bestuurssecretaris (28-32 uur per week). Je vervult de rol in de volle breedte: je adviseert en ondersteunt inhoudelijk en organisatorisch de #bestuurder op het gebied van strategische beleidsontwikkeling en –uitvoering, je geeft leiding aan de medewerkers van het Bestuursbureau en je maakt deel uit van het MT. Je bent volwaardig sparringpartner van de bestuurder en hebt affiniteit met medezeggenschap, organisatieontwikkeling en boardroomdynamics. Heb jij ervaring als bestuurssecretaris gemaakt, WO-niveau, weet jij hoe de hazen lopen, kun je je vinden in schaal FWG 65 (GGZ) en heb je affiniteit de maatschappelijke opgave van een RIBW, lees dan verder:

Kern van de functie:

- Het adviseren en inhoudelijk en organisatorisch ondersteunen van de Raad van Bestuur op het gebied van strategische beleidsontwikkeling en –uitvoering.
- Geeft leiding aan de medewerkers van het Bestuursbureau (Bestuurssecretaresse en de Communicatie-adviseurs).
- Maakt deel uit van het MT.

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:
• Het adviseren en ondersteunen van de Raad van Bestuur met betrekking tot strategische beleidsontwikkeling.
• Het coördineren en bewaken van beleids- en besluitvormingsprocessen.
• Het coördineren en bewaken van projecten.
• Het leiding geven aan het Bestuursbureau.

Uitwerkingen in activiteiten:
1 Het adviseren en ondersteunen van de Raad van Bestuur met betrekking tot strategische beleidsontwikkeling
• Signaleert in- en externe ontwikkelingen en veranderingen van wet- en regelgeving;
• Initieert en adviseert de Raad van Bestuur inzake de ontwikkeling en implementatie van (strategisch) beleid en stelt beleidsnotities op;
• Adviseert over de consistentie in de beleidsontwikkeling en -uitvoering;
• Signaleert (mogelijke) knelpunten in de beleidsuitvoering en adviseert over aanpak en oplossingsmogelijkheden.

2. Het coördineren en bewaken van beleids- en besluitvormingsprocessen
• Neemt deel aan vergaderingen van de Raad van Bestuur;
• Bereidt vergaderingen voor door het, in overleg met de voorzitter Raad van Bestuur, opstellen van de agenda en het zorgdragen voor verzending van de vergaderstukken;
• Breidt inhoudelijk beleidsvoorstellen voor en adviseert de Raad van Bestuur met betrekking tot besluitvorming en de te volgen procedure;
• Draagt zorg voor follow-up van vergaderingen, onder andere door het bewaken van actiepunten en afspraken voortkomend uit deze vergaderingen;
• Legt (voorgenomen) besluiten voor aan inspraakorganen, het managementteam en ter ondersteuning van de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht;
• Vertegenwoordigt de organisatie op verzoek van de Raad van Bestuur bij in- en externe regionale en landelijke overleggen, werkgroepen en adviesgroepen.

3. Het coördineren en bewaken van projecten
• Stelt in overleg met de Raad van Bestuur de te realiseren projectdoelen vast;
• Draagt zorg voor de opzet, voortgang en implementatie van projecten binnen de organisatie. Treedt daarbij op als projectleider of als opdrachtgever van projecten;
• Bewaakt verbanden tussen projecten onderling;
• Verzorgt voortgangsrapportages voor de Raad van Bestuur.

4. Het leiding geven aan het Bestuursbureau
• Treedt als leidinggevende op voor de Bestuursseretaresse en de Communicatie-adviseurs;
• Draagt zorg voor de personele en financiële aspecten van het Bestuursbureau, waaronder inzet van personeel en middelen en beheert daartoe het budget van het Bestuursbureau.

Functie-eisen

1. Kennis
Kennis op academisch niveau is vereist, aangevuld met leidinggevende ervaring. Ervaring met betrekking tot projectmanagement is eveneens vereist. Ontwikkelingen binnen de zorg en veranderingen van wet- en regelgeving dienen te worden bijgehouden ten behoeve van strategische beleidsadvisering. Voorts is kennis van procedures, reglementen en statuten ten aanzien van de organisatie benodigd.

2. Sociale vaardigheden
Sociale vaardigheden zoals tact, het kunnen luisteren, overtuigingskracht en het overbruggen van belangentegenstellingen zijn vereist bij het adviseren over beleidsontwikkeling en -implementatie. Tevens worden eisen gesteld aan motiveren, corrigeren en conflicthantering bij het geven van leiding aan het Bestuursbureau.

De werving wordt uitbesteed aan en verzorgd door Oleum+. Verdere informatie over de vacature en de procedure kunt u tot 25 augustus 2022 verkrijgen bij Milly Buys via 06 48 18 34 97, milly@oleumplus.nl of via www.oleumplus.nl.


Bestuurssecretaris | Oleumplus

Meer weten of eens verder praten?